РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ

Ако разполагате с превод, в чиято коректност не сте убедени и желаете да бъде проверен, ТБС Традикс Ви предлага услугите редакция и корекция. Можете да разчитате на професионализма на нашите специалисти! Всеки един от тях е с висше филологическо образование и спазва всички изисквания и норми на съответния език.

В ТБС Традикс редакцията и корекцията са поверени на най-добрите експерти в езика.

Редакцията

Тя се състои в задълбочена работа върху съдържанието, смисъла, терминологията, стила и цялостното звучене на текста, така че той да съответства в максимална степен на своето предназначение.

При избор на тази услуга получавате текст, който е проверен за: липсващи части; неясен смисъл, двусмислие; нарушена логика и последователност на изказа; излишни повторения, многословие; стилово неподходящи думи и изрази; неуместно използвани термини; ненужни чуждици; грешки при препратки и бележки под линия; неправилно изписване на имена и наименования.

Корекцията

Тя представлява проверка на целия текст за отстраняване на различни видове грешки: правописни, пунктуационни, граматически и технически.

При избор на тази услуга получавате текст, който е проверен за: използвани съкращения, мерни единици, дати, цифри, таблици, графики, бележки, цитати, библиографски справки и др.; правопис – главни, малки букви, транскрипция и транслитерация; правилна пунктуация; правилно съгласуване и членуване; правилни словоред, съюзи, предлози, окончания и глаголни времена; прегледно оформление; уеднаквяване на шрифта и междуредията; завършен вид на текстовете, съобразен с официално приетите правила за писане на съответния език.